Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de informatie die nodig is om op een goede manier artikelen te bestellen bij Ollie en Olivia. Daarnaast vindt u informatie over betalingen, retour zendingen en garantie. Mochten er na het lezen van onderstaand artikel nog vragen zijn, neem dan contact op met Dennis van Duin. 

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities

Artikel 2 – Ondernemer Meester Dennis

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Het aanbod

Artikel 5 – De overeenkomst

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Artikel 7 – Verplichting tijdens de bedenktijd

Artikel 8 – Verplichting ondernemer bij herroeping

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – De prijs

Artikel 11 – Nakomen en garantie

Artikel 12 – Levering en uitvoering

Artikel 13 – Betalingen

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarde wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: Een overeenkomst waarbij de consument producten en of diensten afneemt van Meester Dennis. 
 2. Bedenktijd: De termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn of haar herroepingsrecht.
 3. Consument: De klant. 
 4. Dag: Kalenderdag
 5. Digitale inhoud: Gegevens die worden geleverd in de vorm van een product.
 6. Duurzame gegevensdrager: Elk hulpmiddel waaronder e-mail dat de consument en de ondernemen in contact brengt. Deze gegevensdrager kan worden opgeslagen om later weer in contact te komen.
 7. Herroepingsrecht: De mogelijkheid van de consument om binnen een bedenktijd van 10 werkdagen af te zien van de overeenkomst. (Uitsluitend op fysieke producten). 
 8. Ondernemer: De persoon die de producten en of diensten aanbiedt aan de consument. 
 9. Overeenkomst op afstand: Een overeenkomst die wordt gesloten tussen de consument en de ondernemer om een georganiseerde verkoop tot stand te brengen. 
 10. Modelformulier van herroeping: In bijlage 1 van deze voorwaarden is een Europees modelformulier voor herroeping opgenomen. 
 11. Techniek van communicatie op afstand: Het middel wat wordt gebruikt om een overeenkomst over afstand tot stand te laten komen zonder bij elkaar te zijn.
 12. Ollie en Olivia: In dit document wordt er over Meester Dennis gesproken. Dat is de ondernemer en het bedrijf achter Ollie en Olivia.

Artikel 2 – Ondernemer Meester Dennis (Ollie en Olivia)

De ondernemer achter Meester Dennis is:

Meester Dennis (Dennis van Duin)

Erasmusstraat 15

2851 TA Haastrecht

06-11701044 – Op werkdagen tussen 15.15 en 20.00 uur. 

contact@meesterdennis.nl

KVK: 67619363
BTW identificatie: NL218160963B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke overeenkomst die tot stand is gekomen tussen consument en ondernemer.
 2. Voordat er een overeenkomst wordt gesloten zal deze de inhoud van deze voorwaarden te beschikking worden gesteld. 
 3. Voor het geval er naast deze algemene voorwaarden specifieke product- en of dienstvoorwaarden zijn, zal de consument hier door de ondernemer van op de hoogte worden gebracht. 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft dan zal dit bij het aanbod worden vermeld. 
 2. Het aanbod bevat een volledige omschrijving van het geleverde product, digitale inhoud en of dienst. De beschrijving is voldoende informatie om een goede beoordeling te geven aan het aanbood. 
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn. 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 tot stand op moment van aanvaarding door de consument van de gestelde voorwaarden. 
 2. Indien de overeenkomst via elektronische weg tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data. 
 3. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders de overeenkomst beëindigen of niet aangaan.
 4. De ondernemer zal bij levering van het product de informatie zodanig verstrekken dat deze opgeslagen kan worden.
 5. Het bezoekadres is het adres waar de consument met klachten bij terecht kan. 
 6. In de beschrijving zal de manier van levering staan. 
 7. De vereisten van opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of onbepaalde duur.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot fysieke producten gedurende 10 werkdagen zonder opgave van reden ontbinden. De ondernemer mag vragen naar de reden van herroeping maar de consument niet verplichten. 
 2. De bedenktijd gaat in op de dag dat de consument het product ontvangen heeft. Indien de klant meerdere producten besteld heeft, dan gaat de bedenktijd in op het moment dat de consument het laatste product ontvangen heeft.
 3. Een boek dient zonder vingerafdrukken, vouwen of andere zichtbare beschadigingen aangeleverd te worden. 

Bij digitale producten en of diensten:

 1. De consument kan een dienstovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud gedurende 10 werkdagen zonder opgaaf van reden beëindigen. Zoals in artikel 9 wordt beschreven is het bij digitale producten niet mogelijk om het aankoop bedrag te retourneren. 

Artikel 7 – Verplichting tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig om moeten gaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken en inspecteren zoals hij dit in de winkel zou doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waarde vermindering van het product die het gevolg is van de manier van omgaan. 
 3. De consument is niet aansprakelijk als de ondernemer hem niet heeft gewezen op de voorwaarden. 

Artikel 8 – Verplichting ondernemer bij herroeping

 1. De ondernemer moet na ontvangst van de melding van herroeping altijd laten weten dat hij deze heeft ontvangen.
 2. De ondernemer vergoed de kosten voor het retourneren van het product mits deze binnen het termijn van 10 werkdagen is aangemeld. De ondernemer  heeft het recht om te wachten met betaling tot het product in goede aard is ontvangen. 
 3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt. 
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste, hoeft de ondernemer alleen de kosten van de standaardlevering te betalen. 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan op basis van de volgende eisen de consument uitsluiten van het herroepingsrecht. Mits dit duidelijk bij het product is aangegeven. 

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn bij een openbare verkoop. Als de ondernemer bijvoorbeeld een speciale actie heeft op een beurs en of markt. 
 2. Dienstovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst.
 3. Als vooraf is aangegeven dat de consument het herroepingsrecht verliest.
 4. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten. Die niet gefabriceerd zijn voor massagebruik maar door individuele keuzes tot stand zijn gekomen.
 5. De levering van digitale inhoud anders dan de levering van fysieke producten. 

Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van producten en of diensten niet verhoogd. Tenzij dit noodzakelijk is i.v.m. belastingwijzigingen. 
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer de producten en of diensten in prijs verlagen i.v.m. een actie of promotie. 

Artikel 11 – Nakomen en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en of diensten naar tevredenheid worden geleverd of uitgevoerd. 
 2. De consument heeft het recht om binnen 10 werkdagen de overeenkomst zonder opgaaf van reden te beëindigen. 
 3. Extra garantie kan worden afgesproken tijdens het maken van de overeenkomst tussen consument en ondernemer. 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal met de grootst mogelijke zorg ervoor proberen te zorgen dat de producten geleverd worden.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat door de consument is opgegeven. 
 3. De ondernemer zal binnen 1 tot 5 werkdagen de producten verzenden, tenzij anders is overeengekomen. Tijdens vakantie of afwezigheid van de ondernemer zal kenbaar worden gemaakt dat fysieke producten niet geleverd kunnen worden.

Artikel 13 – Betalingen

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst dienen de betalingen binnen 10 werkdagen te worden gedaan. In webshop is het alleen mogelijk om direct met Ideal te betalen. 
 2. De consument mag nooit verplicht worden tot het vooraf betalen van meer dan 50% van het aankoopbedrag. 
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn of haar betaling kan voldoen, heeft de ondernemer het recht om de overeenkomst te beëindigen. 
 4. Indien de consument niet tijdig betaald dan kan de ondernemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer zal op alle schriftelijke klachten binnen 5 werkdagen reageren. 
 2. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 werken de tijd te geve om de klacht in onderling overleg op te lossen. 

Artikel 15 – Geschillen

 1. De overeenkomst tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarde betrekking heeft, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Voor een volledig overzicht van ons privacybeleid verwijs ik u graag naar https://meesterdennis.nl/voorwaarden.php.

Hieronder summier uw rechten:

Cookies:

Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u een zo prettig mogelijk ervaring heeft op de website van Meester Dennis. Deze cookies zorgen ervoor dat uw gegevens makkelijk in te vullen zijn en dat wij kunnen analyseren hoeveel bezoekers er zijn geweest. U kunt u cookies verwijderen via de instellingen van uw webbrowser. 

Derden:

De webshop van Meester Dennis is ontwikkeld met Woocommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening beschikbaar stelt, worden door met deze partij gedeeld. WordPress en Woocommerce hebben toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden. Zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om het verlies van data te minimaliseren. 

Wij versturen nieuwsbrieven via Laposta. U kunt zich hier via de website van Meester Dennis voor inschrijven. Dit doet u alleen als u hier zelf zin in heeft. Verder maken wij gebruik van de mailservices van Strato en Gmail. Zij hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens te voorkomen. 

Voor het afhandelen van een deel van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening. Mollie heeft passende maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader daarvan geanonimiseerde gegevens met derden te delen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 

Voor het boekhouden worden de facturen met uw naam, adres en bestelling opgeslagen. Verder is het zo dat we gebruik maken van de dienstverlening van PostNL. Om uw pakket goed te kunnen verzenden, moeten wij uw gegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt uw gegevens alleen ten behoeve van het afleveren van de producten. 

Hoelang bewaren we de data:

We zullen uw gegevens altijd met zorg bewaren. De facturen die we in onze administratie moeten doen worden zo lang die wettelijk verplicht is bewaard. Daarnaast zullen we de reacties, berichten en reviews op de website ten alle tijden bewaren om andere klanten een zo goed mogelijk beeld van het product te geven. 

Welke rechten heb je:

Je hebt ten alle tijde het recht om je gegevens te laten verwijderen of de gegevens die wij hebben in te zien. Je kan een verzoek indienen bij Dennis van Duin door een mail te sturen naar contact@meesterdennis.nl 

Ideal

Doe je aan internetbankeren dan heb je toegang tot iDEAL. Op deze manier u kun gemakkelijk en snel betalingen doen via internet. 

Wat zijn de voordelen van iDEAL?

 • iDEAL is betalen via internetbankieren, dus vertrouwd en veilig.
 • Betalen met iDEAL kan meteen, je hoeft zich niet te registreren, bestanden te downloaden of een account aan te maken.
 • Je kunt iDEAL direct gebruiken als u internetbankiert.
 • iDEAL is gemakkelijk en snel in gebruik, alle betaalgegevens worden voor je ingevuld en je wordt direct op de hoogte gebracht van de geslaagde betaling.
 • Je houdt constant controle en overzicht op je betaling, de iDEAL betaling wordt meteen verwerkt en zichtbaar in je rekeningoverzicht.
 • Jouw naam en rekeningnummer worden pas aan de webwinkelier verstrekt nadat je de betaling hebt goedgekeurd. Anders dan bij creditcard-betalingen hou je zo zelf controle over de verstrekking van deze persoonlijke gegevens

Meester Dennis vindt het belangrijk om een goede service aan te bieden. Zeker ook na het plaatsen van een bestelling of het ontvangen van een door u gekocht product. 

Herroepingsrecht:

U heeft 10 werkdagen na ontvangst de tijd om het product zonder opgaaf van reden te retourneren. Echter dient u zorgvuldig met het product om te gaan, eventueel waarder verminderend gebruik kan effect hebben op de terugbetaling. 

Let op: Op digitale aankopen (downloadbare) is geen herroepingsrecht van toepassing. 

Retourneren:

Meld binnen 10 werkdagen (via de mail: contact@meesterdennis.nl) dat u een artikel wilt retourneren. Vermeld hierbij jouw naam, adres, mail en bestelnummer. Het betaalde bedrag wordt na ontvangst van de retour gestuurde items op het bij ons bekende rekeningnummer teruggestort. In geval van beschadiging worden extra kosten voor herstel en of vervanging gerekend. 

Klachtenregeling:

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft. Toch willen wij u vragen of u uw klacht via de mail aan ons wilt doorgeven. Daarna zal iemand van Meester Dennis contact met u opnemen om de klacht op een zorgvuldige manier op te lossen. Vermeld bij u klacht op welke manier wij contact met u op mogen nemen. 

In de webshop van Ollie en Olivia zijn verschillende producten te vinden. 

Downloadbare producten:

Deze producten zijn meteen na betaling te downloaden via de bevestigingsmail en de betalingspagina. Tussen betaling en ontvangst van de mail kan enige tijd zitten. 

Fysieke producten:

Deze producten zullen na betaling binnen 1 tot 5 werkdagen worden verzonden naar het door de consument opgegeven adres.

 

 

 

In samenwerking met

Links

Openingstijden / Contact

U kunt tussen 08.00 en 19.00 uur contact opnemen met Dennis van Duin. Ik probeer z.s.m. te reageren, maar onder schooltijd is dit lastig.